آنالیز دستگاهی HPLC, GC, GC-MS

آنالیز دستگاهی HPLC, GC, GC-MS

آنالیز دستگاهی HPLC, GC, GC-MS

یک گایدلاین جامع  برای کار با دستگاه های HPLC, GC, GC-MS به زبان ساده وبراساس تجربه های کاری مولف و منطبق بر رفرنس های معتبر و به روز شیمی تجزیه وآنالیز دستگاهی


خرید آنلاین